Általános Szerződési Feltételek hirdetők részére

GUNMAGAZIN Media Group Bt.

székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.

cégjegyzékszám: 01 06 788484

adószám: 25043264-1-42

mint szolgáltató a továbbiakban Szolgáltató

 • 1. A szerződés tárgya
 • 1.1 A Szolgáltató a Megrendelő számára a www.shootingpress.com/hu fegyverekkel foglalkozó szakmai portálján bannerhirdetést helyez el. A portált Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság CE/25889-2/2015 iktatószámon vette nyilvántartásba. A portál a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.
 • 1.2 Hirdetési csomag és választott kiegészítő szolgáltatások:

  Választott csomag és annak tartalma: CSOMAG ÉS EGYEDI IGÉNY MEGNEVEZÉSE
 • 1.3 Hirdetés időtartama: A HIRDETÉSI IDŐSZAK MEGNEVEZÉSE
 • 1.4 A bannereket a Szolgáltató készen várja / külön egyeztetés alapján elkészíti.
 • 2. A Szolgáltatás díja
 • 2.1 A banner elhelyezésének megtörténte után a Megrendelő a hirdetés ellenértékeként előre fizeti, a Szolgáltató által megküldött számla ellenében. A számla nyolc napos fizetési határidővel kerül kiállításra. A Szolgáltató a számlát e-mailben (PDF formátumban), valamint igény szerint postai úton is elküldi.
 • 2.2 A szolgáltatás EGYSZERI/HAVI díja bruttó ÖSSZEG Ft.
 • 2.3 Amennyiben a számla a rajta megjelölt határidőig nem kerül kiegyenlítésre a Szolgáltató jogosult a banner megjelentetését felfüggeszteni a fizetés megtörténtéig. Ebben az esetben a Megrendelő nem jogosult a kiesett időtartam későbbi pótlására vagy díjának visszafizetésére.
 • 2.4 A késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét felszámolni.
 • 3. Megrendelő jogai és kötelezettségei
 • 3.1 A Megrendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy a banner miként kerül elhelyezésre. Esetleges kifogásait megjelenéstől számított 8 munkanapon belül köteles írásban jelezni a Szolgáltató felé. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 • 3.2 A banner tartalmával kapcsolatos minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy közerkölcsbe, törvénybe ütköző banner elhelyezését megtagadja.
 • 3.3 A Megrendelő jogosult a banner hirdetés időtartama alatt a bannert megváltoztatni, a fentiek figyelembevételével. A Szolgáltató vállalja, hogy bannercserét, az új banner elkészülésétől illetve annak megküldésétől számított 48 órán belül elvégzi.
 • 3.4 Amennyiben a Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek neki felróható módon nem tesz eleget, azaz a banner a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem helyezi el, vagy a szerződés 1.3. pontjában rögzített idő alatt szándékosan eltávolítja, úgy a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, melyet írásban kell megtennie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az általa átvett, a kérdéses időszakra eső szolgáltatási díjat visszafizetni.
 • 4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 • 4.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal a jelen szerződés 1.3. pontjában rögzített időtartam alatt a banner folyamatos megjelenítésére. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a jelen szerződés 1.3. pontjában rögzített időtartam alatt az előzetesen egyeztetett forgatásokon történő megjelenésre és munkavégzésre, illetve arra, hogy a forgatásokat követően megrendelő kérésére információt szolgáltat a munkafolyamatokkal kapcsolatban, az elkészült videós anyagot/anyagokat a kért formában átadja jóváhagyásra.
 • 4.2 A Szolgáltató kötelessége mindent elkövetni a szolgáltatás hibamentességének biztosítása érdekében.
 • 4.3 Ha a Megrendelő díjfizetési, illetve a szerződésben vállalt egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és ezt a mulasztást a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nem orvosolja, a Szolgáltató a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a felületet szabadon értékesítheti.
 • 4.4 A csomagokban foglalt szolgáltatások mennyisége a felhasználható maximumot jelzi. Nem róható fel Szolgáltató hibájának, ha Megrendelő nem biztosít FORGATÁSI IDŐPONTOT / ÍRÁSOS ANYAGOT a VIDEÓ / CIKK publikálásához.
 • 4.5 A forgatások alkalmával a Szolgáltató igyekszik rugalmasan igazodni Megrendelő időbeosztásához, azonban a korábban a Szolgáltató forgatási tervébe rögzített események elsőbbséget élveznek.
 • 5. Záró rendelkezések
 • 5.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.